ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#6239 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

▪️ ژورنال معتبر

The European Physical Journal Plus

دارای ضریب تاثیر 1.7 متعلق به انتشارات Springer، مقاله متعلق به گروه فیزیک دانشگاه شاهرود را پس از یکسال از انتشار، به دلیل محرز شدن عدم ذکر نام پژوهشگران همکار در فهرست نویسندگان، رترکت (Retract) و عودت داد.

▶️ This paper has been retracted by the Editorial Board after an investigation on the possibility that part of the published results were obtained in collaboration with scientists not included in the author list.