ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#6243 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

▪️ سردبیر ژورنال معتبر

▫️ JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A

دارای ضریب تاثیر 3.9، متعلق به انتشارات Elsevier، مقاله متعلق به گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد را پس از 3 سال از انتشار به دلیل وجود خطای در داده ها و نتیجه گیری انجام شده، Retract و عودت داد.

▶️ There are significant problems in the article that are too major to be addressed by a simple corrigendum. These problems include adsorption of BTEX on septum rubber and misrepresentation of LODs.