ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#6261 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

⛔️ رترکت در ژورنال ایرانی

▪️ ژورنال ایرانی

▫️ Avicenna Journal of Medical Biotechnology

متعلق به پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی، مندرج در نمایه های Scopus، ISC، Masterlist، مقاله‌ای متعلق به "دانشگاه علوم پزشکی البرز" را پس از یکسال از انتشار به دلیل اثبات مصادیقی از تخلف علمی رترکت (Retract) و عودت داد.

▪️ توسعه فرهنگ رترکشن در مجلات داخلی از نکات قابل توجه و مطلوب ارتقای جامعه علمی کشور محسوب میشود.