ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#6263 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

▪️ ژورنال معتبر

▫️Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition

متعلق به انتشارات Wiley، سه مقاله منتشر شده در سال 2014 یک پژوهشگر ایرانی متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل را بطور همزمان بدلیل اثبات تقلب در داوری (fake peer review) رترکت Retract و عودت داد.