#6291 پاسخ
avatar
عبدی

سلام این مجله جعل شده است

سایت جعلی شماره 1 http://ciencia-e-tecnica[dot]org/

سایت جعلی شماره 2 https://www.ctv-jve-journal[dot]org/

این سایت اصلی نجله هست

: http://www.scielo.mec[dot]pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0254-0223&lng=en