#6349 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

غالب ادعاهای مندرج در وبسایت این ژورنال نظیر داشتن ضریب تاثیر و پوشش دهی توسط نمایه DOAJ غیر صحیح اند.