#6402 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

نمیتوان تغییر سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در انتشار لیست سیاه را به معنای اعتباربخشی به این قبیل مجلات تلقی نمود. به جهت امکان مشاهده سوابق این سری ژورنال ها، در پایگاه داده نگهداری خواهند شد.