ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#6403 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

نمیتوان تغییر سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در انتشار لیست سیاه را به معنای اعتباربخشی به این قبیل مجلات تلقی نمود. به جهت امکان مشاهده سوابق این سری ژورنال ها، در پایگاه داده نگهداری خواهند شد.