ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#6411 پاسخ
avatar
جمشید

حالا اگر مجله ای وضعیتش بهبود داده شد و اعتبار آن هم به لحاظ الحاق به نمایه های معتبر نظیر اسکوپوس افزایش یافت به نظر می رسد این لیست قدییمی در حق نویسندکان جدید ظلم بنماید. همچنین یک مجله که در این لیست در یک زمانی مثلا کم اعتبار تلقی شده نمی تواند تا ابد کم اعتبار باشد. لطف کنید در صورت تغییر وضعیت یک مجله حداقل ان مجله را از لیست خارج نمایید.