#6457 پاسخ
avatar
علی

دوست عزیز این مجله اسوه بی اعتباری است. ازین مجله بعنوان فاجعه ژورنال های Emerging Source Indexیاد شده و کلا مایه بی اعتباریست.
https://en.wikipedia[dot]org/wiki/Emerging_Sources_Citation_Index