#6470 پاسخ
avatar
جمشید

الف- دانشگاه آزاد دیگر گوش به فرمان ایشان نیست تا برایشان توصیه به احتیاط نمایند و خود راسا تصمیم می گیرند.
ب- در لیست مجلات وزارت بهداشت هم جایی برای سیاه شدن ندارد.

بنابراین اعتبار خواهد داشت. هم زمان بسیاری از مجلات معتبر که توسط دانشگاه آزاد به ناحق کم اعتبار تلقی شده اند از دید مدیر سایت این مجله همچنان در لیست کذایی دانشگاه آزاد نشان داده خواهد شد بدون اینکه یک خط زیر آن بنویسند این لیست در حال حاضر اعتبار ندارد.