ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#6494 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

⛔️ گزارش Retract

▪️ ژورنال معتبر

▫️The Journal of Chemical Thermodynamics

متعلق به انتشارات Elsevier با ضریب تاثیر 2.7 ، سه مقاله منتشر شده در سال 2013 یک پژوهشگر ایرانی متعلق به گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد را بطور همزمان بدلیل کشف خطاهای قابل توجه، رترکت Retract و عودت داد.

▶️ The retraction is considered necessary as significant errors were discovered in the article during a data review