#6781 پاسخ
avatar
کاربر

سلام این ژورنال در http://mjl.clarivate[dot]com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER&Error=1
سایت تامسون رویترز وجود ندارد. چگونه نوشته اید در master list هست؟