#6955 پاسخ
avatar
کاربر

ظاهرا دانشگاه شهید بهشتی این مجله را در لیست مجلات سیاه خود قرار داده است. بد نیست در این سایت معیارهای ارزیابی را بیان کنید. چه کسی آنها را به صورت مستمر ممیزی می کند؟ چه سطح تحصیلاتی دارد؟ چگونه شواهد را کنار هم می گذارد؟ و چگونه حاصل تلاش محققان بسیار را به یک باره بی ارزش می کند. دانشگاه شهید بهشتی در حالی بیش از ده هزار مجله اوپن تکست را در لیست سیاه خود قرار داده که قریب به اتفاق این مجلات در نمایه اسکوپوس قرار داشته و دانشگاه ها بر اساس مقالات مستخرج از این مجلات در کنار سایر مجلات سیستم سنتی ارزیابی می شوند.