#7011 پاسخ
avatar
shahmardi

متاسفانه خیلی از بچه ها بغیر هزینه های تحقیق و احتملا ترجمه مقاله، 10 میلیون تومان پول انتشار در نشریه را از دست داده اند.
آیا راهکاری برای اعتراض به دانشگاه شهید بهشتی دیده نشده است!؟