#706 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
“Scinzer Journal of Engineering” با شناسه “ISSN: 2415-105X” فاقد ضریب تاثیر و در نمایه برجسته ای قرار ندارد. توصیه به انتخاب ژورنال های با کیفیت تر میشود.