ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7112 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

به دلیل وجود موارد متعدد عدم تطابق شناسه ISSN با عنوان ژورنال در لیست مجلات نامعتبر متعلق به دانشگاه شهید بهشتی، بررسی در این فهرست در نتایج وبسایت ضریب تاثیر تا اطلاع ثانوی متوقف گردید.