ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#7162 پاسخ
avatar
نسرین حسن پور

باسلام ودرود
مقالات بنده درسال 2014 درنشریه ای بین المللی چاپ شده است ودرحال حاضربااین وقفه طولانی ازطرف مسئولین درسال سال 96 دربلک لیست دانشگاه آزادقرارگرفته است. باتوجه به اینکه عنوان مقالات پایان نامه دوره ارشدبنده هست ومقاله هم چاپ شده وآن زمان بلک لیستی نبوده که بنده نوعی متوجه شوم . کاش قوانین جهت اجراهم مقررات خاص خودرادراینجاداشته باشدوحداقل مقالات پذیرفته شده راشامل شودنه چاپ شده و…. ویامقالاتی که ازتاریخ انتشاربلک لیست پذیرش میگیرندراشامل شود… بااین سیاست ناقص اعتبارپژوهشی مانیزخدشه دارمی گردد. حداقل درمصاحبه های مقطع دکترازمان چاپ رالحاظ کنند.