#7166 پاسخ
avatar
رضا

آقا سعید مجلات ISI-listed مانند همین جورنال که جز مجلات امرجینگ هست، زیر مجموعه web of science هستند و اگر در لیست سیاه نباشند معتبر از نظر دانشگاهها خواهد بود. حال ممکنه دانشگاهی جورنالهای امرجینگ را بپذیرند مانند بسیاری از دانشگاهها و دانشگاهی مورد قبولش نباشه (مانند امیرکبیر). بنابراین تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه کنید در ابتدا.