#7178 پاسخ
avatar
کریمی

این مجله در master journal نمایه شده و صرفا به خاطر نظر دانشگاه واحد نجف آباد که نمیشه رد کرد. آن زور که من از پژوهش دانشگاه پرسیدم Emerging Sources Citation Index نشون میده که اعتبار داره.