ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index پاسخ به : نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index

#7246 پاسخ
avatar
ندا

گفته میشود که مجلات امرجینگ (نمایه ESCI) پس از مدتی وارد نمایه JCR شده و IF می‌گیرند. معمولا چه مدتی طول میکشد؟ مقالات اخیرم را در این مجلات به چاپ رساندم.