#7252 پاسخ
avatar
فرهاد

بله این ژورنال برای مصاحبه دکتری مناسب هست .بسته به دانشگاه 3 الی 4 امتیاز پژوهشی هم داره. اما این ژورنالهای امرجینگ قبل از هر اقدامی باید از پژوهش دانشگاه استعلام گرفته شود.