#7321 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

ضریب تاثیر 0.392 متعلق به گزارش JCR 2014 است

ژورنال مذکور در گزارش های سالهای بعد و حتی به روزرسانی اخیر از فهرست JCR خارج شده (حذف شده است)