ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انتخاب ژورنال مناسب انتخاب یکی از دو ژورنال پیشنهاد شده پاسخ به : انتخاب یکی از دو ژورنال پیشنهاد شده

#7323 پاسخ
avatar
احسان

مثلا ژورنال NEUROCOMPUTING ISSN 0925-2312 در مقایسه با ژورنالهای

Dialogues in Clinical Neuroscience ISSN 1294-8322 و

Frontiers in Neuroscience ISSN 1662-453X