#7341 پاسخ
avatar
محمد

قبلا از ایرانی ها زیاد چاپ میکرد ولی جدیدا خیلی کم چاپ میکند
من مقاله ارسال کردم دو ماه طول کشید تا بررسی اولیه کردند و اصلاح major دادند
بررسی خیلی دقیق و موشکافانه بود