#741 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
درصورتیکه چاپ مقاله پس از قرارگرفتن ژورنال در لیست سیاه انجام شده باشد، فاقد امتیاز است. درغیراینصورت به تشخیص و صلاحدید دانشگاه ، تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. و بطور معمول مورد قبول است.