#7464 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

Masterlist و JCR دو نمایه متفاوت از یکدیگرند/

ژورنال مدنظر شما در نمایه JCR (شرط دفاع از رساله دکتری) قرار نداشته و ندارد، ضمن آنکه وبسایت این ژورنال نیز چنین ادعایی ندارد