#7533 پاسخ
avatar
نورا

سلام

دانشجوی دکترا زراعت ،مقاله ای از پایان نامه ام دارم؛ فرصت انچنانی ندارم !برج 12دفاع دارم دوستانی که می توانند راهنمایی بفرمیند .ژورنال

(Applied Ecology and Environmental Research) را انتخاب نموده کسی تجربه چاپ مقاله را دارد راهنمایی بفرمایید .باتشکر