#7676 پاسخ
avatar
سعید

این نشریه در لیست Master Journal List – Clarivate Analytics قرار ندارد و جز نشریات ISI نمی باشد ولی در Scimago Journa جز نشریات Q2 می باشد. آیا نشریه قابل اعتبار هست؟