ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر بیش از ۴۰۰ ارجاع به مقاله ای که اصلا وجود خارجی ندارد پاسخ به : بیش از ۴۰۰ ارجاع به مقاله ای که اصلا وجود خارجی ندارد

#7703 پاسخ
avatar
ابراهیم

سلام. آیا چاپ مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه گیلان در مجله با ISSN: 13021192 معتبر می باشد ؟