#7719 پاسخ
avatar
کاربر

این مجله چه مشکلی دارد که جز لیست سیاه است؟ آیا این مشکل برطرف می شود؟ مقاله ای که به این مجله فرستادیم و نزدیک سابمیت است را چه کنیم؟