#7735 پاسخ
avatar
عضو هیات علمی

با سلام

این ژورنال نتنها در لیست سیاه وزارت علوم (لیست 22 اسفند 1396) قرار ندارد بلکه در لیست ژورنالهای معتبر سال 2017 وزارت عتف قرار دارد.
لینک نشریات نامعتبر وزارت عتف
http://rppc.msrt.ir/fa/download/download/2233/فهرست-نشریات-نامعتبر-اسفند-۹۶
لینک نشریات معتبر سال 2017 وزارت عتف
http://rppc.msrt.ir/fa/download/download/2239/فهرست-نشریات-jcr-۲۰۱۷
(سطر 4603 و 4604).

آیا دانشگاه بهشتی مرجعی بالاتر از وزارت عتف است..!!؟