ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7739 پاسخ
avatar
مهری پیرحیاتی

مجلات کم اعتبار درون دانشگاهی ایا شامل مجلات ی می شود که در خارج از کشور و بدون وابسته به دانشگاه فعالیت دارند …..مجلاتی که در سوئد یا اتریش مثلا هستند و ارتباطی با ارگان ها و سازمان های داخل ایران ندارند؟