#7777 پاسخ
avatar
عبدی

سلام. متاسفانه این مجله بدون هیچ گونه داوری مقالات را چاپ میکنه و در بیشتر مقالات پر از غلط نگارشی و علمی هست. و صرفا برای پول مقاله چاپ میکنه / برای مثال به مقاله زیر اگر توجه کنید بدون هیچ گونه بحث و نتیجه گیری مقاله چاپ شده و خیلی از منابع در متن اشاره نشده است http://heraldnamsca.in.ua/index.php/hnamsca/article/view/21/21

حدود 90 درصد مقالات از ایران هست و این نشان میده که این مجله صرفا برای درامد زایی مقاله از ایران چاپ میکنه