#7826 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

حسین: لطفا ضریب تاثیر ژورنال Journal of Building Engineering را بفرمائید

مدیر: فاقد ضریب تاثیر

موسوی: مشخصه مدیر اطلاعاتی سطحی در خصوص مجلات داره
وگرنه یه نگاه به ناشر این مجله میکرد بعدا نظر میداد

 

فاقد ضریب بودن این ژورنال ارتباطی با سطحی یا عمیق بودن اطلاعات ما نداره