#7874 پاسخ
avatar
مهدی

این نشریه توسط یک دانشگاه فقط در بلک لیست قرار گرفته که برای دانشگاه های دیگر الزام آور نیست.
ضمن اینکه این دانشگاه متاسفانه بدون مکاتبه و بررسی و استعلام از وزارتین و خود مجله اقدام به چنین رفتارهایی می کند