#7917 پاسخ
avatar
کیوان حبیبی

این مجله از تاریخ 97/07/01 در لیست مجلات نامعتبر دانشگاه ازاد قرار گرفته است ایا مقاله بنده که قبل از این تاریخ در این مجله اکسپت شده و چاپ شده است مورد تایید دانشگاه میباشد