#7940 پاسخ
avatar
احمد صالحی

این مجله بعید میدانم معتبر باشد. کافی است به این لینک نگاه کنید

https://www.researchgate.net/publication/330283249_The_Impact_of_Creative_Accounting_on_the_Probability_of_Fraud_in_the_Companies_Accepted_in_the_Tehran_Stock_Exchange

شهرکرد را چگونه نوشته است. وخیلی غلطهای املایی. مجله که غلط املایی دارد یقین بدانید از نظر محتوا یی هم ایراد دارد.