#7955 پاسخ
avatar
salmani mohammad

: Specialty Journal of Geographical and Environmental Science
من در این مجله مقاله دارم
میخواستم گرید این مجله بدانم
ودر ضمن ISSNe and ISSNp میخواستم
ممنون