ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#7979 پاسخ
avatar
ایمان

با عرض سلام و خسته بناشید
درباره ارائه لیست سیاه دانشگاه آزاد ذکر نکات زیرضروری به نظر می رسد:
۱. برخی مجلات موجود در لیست اعتبار قابل قبولی دارند؛ برای داوری و چاپ مقاله هزینه ای دریافت نمی کنند؛ زمان داوری طولانی دارند. زمینه تخصصی مشخصی نیز دارند. به عنوان نمونه مجله زیر:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
که وجود این مجله در لیست سیاه جای تعجب بسیار دارد.
۲. زمان ورود به لیست سیاه ۱ مهر ۹۷ درج شده در حالی که فایل مذکور در ۲۵ دیماه ۹۷ بارگزاری شده است.
به نظر می رسد تهیه و پخش چنین لیست هایی باید با دقت بیشتری صورت گیرد.