ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8124 پاسخ
avatar
Ras

با سلام
بنظر بنده مجله fluid مجله بسیار خوب و با داوری بسیار جدی است.
همینطور بدون دلیل گذاشتن این مجله توسط دانشگاه شهید بهشتی در فهرست مجلات کم اعتبار درست نیست.
در ضمن مجله فوق Wos و Scopus می باشد.
برای اعتبار این دو اندکس کافی است.
دلیل کم اعتبار بودن را لطفا ارائه دهید.
ممنونم