#8145 پاسخ
avatar
مونا

زورنال ترکیه مقاله من بعد یکسال داوری یجکت کرد از دوستان میخوام بهیچ وجه مقاله به ژورنال ترکیه نفرستند
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science