ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#8175 پاسخ
avatar
قاسمی

جناب شما یه مورد را فراموش کردید همراه مقاله به سردبیر محترم بدهید. شما اگر یک سکه تمام به سردبیر می دادید درجا برای شما پذیرش صادر می کرد. کلا در ایران بدون سکه پذیرش مقاله تقریبا محال است.