#822 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
تعداد ژورنال های با IF صفر بسیار اندک اند ، به نحوی که در حدود 12هزار ژورنال JCR ، فقط 24 ژورنال دارای چنین وضعیتی هستند.
اما جهت دسترسی به گزارش JCR لازم است دسترسی به Web of Science داشته باشید.