#8224 پاسخ
avatar
مینو

این نشریه بسیار علمی و معتبر است و اتفاقاً انتشار مقاله برای ایرانیان ، به دلیل سیاسی بازی حامی مالی سعودی در آن بسیار دشوار و داوریهای بسیار سختگیرانه برای دانشمندان ایرانی دارد. باایستی نویسندگان ایرانی که علیرغم اینهمه سنگ افکنی موفق می شوند در این ژورنال مقاله چاپ کنند مورد تقدیر قرار گیرند.
در شگفتم چگونه نشریه ای با نمایه ی JCR، Master Journal List , Scopus که انتشارات Springer آنرا با داورهای بین المللی منتشر می کند، چگونه در فهرست سیاه دانشگاه آزاد قرار گرفته است در حالی که خود وزارت علوم هم آن را کاملاً معتبر می داند.