#8392 پاسخ
avatar
نجمه شفیعی

آیا نشریه علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی دارای اعتبار علمی موردتایید وزارت علوم و تحقیقات ویا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وخدمات درمانی وپزشکی می باشد؟ اگر بلی چه رتبه علمی را داراست؟