ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8410 پاسخ
avatar
کریمی

سلام – همه این روش های ارزیابی موازی و غیر متمرکز فقط به دلیل ضعف زیاد وزارت علوم است
اکثر دانشگاهها حتی قوانین و بخش نامه های مسولین وزارت علوم را قبول ندارن واعمال نمی کنند