#8468 پاسخ
avatar
جعفر

دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد می توانند با چاپ مقاله در مجله الکلیه الاسلامیه هم دفاع کنند
دو سال پیش مجوز دانشگاه آزاد مرکزی را گرفتیم دوستان دیگر می توانند از طریق دانشگاه خود از تهران مجوز بگیرند