#8472 پاسخ
avatar
nima

این مجله روند چاپ رو به صورت دو ماهه تغییر داده و مجله مناسب با هزینه پایینی نسبت به مجلات مشابه می باشد.
همچنین دارای امتیاز در زمان ارائه به مصاحبه و دفاع از پایان نامه میباشد.