#8501 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
در صفحه اصلی، توصیه به بررسی هر دو شناسه p/e-issn را داشتیم. شناسه چاپی 13100351 را بررسی کنید

Bulgarian Journal of Agricultural Science

ISSN 1310-0351 – print; ISSN 2534-983X – online